فرمول و روش کوکران

در صورتي كه تحقيق ما شامل ادعايي در مورد پارامتر ميانگين باشد برای تعیین حجم نمونه ساده ترين روش استفاده از فرمول كوكران مي باشد.( البته به اشتباه محققان در كشور ما براي هر نوع تحقيقي كه دارند وقتي مي خواهند تعيين حجم نمونه كنند از اين فرمول يا جدول مورگان استفاده مي كنند )

در صورتي كه ادعاي ما در مورد پارامتر ميانگين بوده و مقياس داده هاي ما نيز به صورت رتبه اي ( مثل طيف ليكرت باشد ) بايد براي تعيين حجم نمونه از دو فرمول زير استفاده كرد.اگر حجم جامعه مشخص نباشد (جامعه نامحدود باشد ) خواهیم داشت:

1

n= حجم نمونه

Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 1.96 می باشد

P=مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را 0/5 درنظر گرفت. در این حالت نقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.

q= درصد افرادی كه فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)

d= مقدار اشتباه مجازبرای مثال اگر حجم جامعه آماری 400 باشد و مقدار خطای مجاز را 0/05 درنظر بگیریم.

Z=1.96

p=q=0/5

آنگاه طبق فرمول بالاحجم نمونه 196 خواهد بود.اگر حجم جامعه مشخص باشد (جامعه محدود باشد )خواهیم داشت:برای مثال اگر  مقدار خطای مجاز را 0/05 درنظر بگیریم. آنگاه طبق فرمول بالاحجم نمونه 384 خواهد بود.

در این فرمول N نشان دهنده تعداد اعضای جامعه آماری است. سایر پارامترها هم مانند فرمول بالایی تعریف می شوند

اضافه کردن نظر

تمامی حقوق مطالب محفوظ است